• Strategic development concept of new Geopark Male Karpaty mountains and guide of its management in a sustainable way, Barbora, Slovakia, 2017 -2018
 • Strategy for Adaptation of the Slovak Republic to adverse impact of climate change, responsible for the chapter Recreation and Tourism, Slovak Environment Agency, 2017 – 2018
 • Development concept of the cultural thematic routes within the territory of Bratislava Self-Governing region and Trnava Self-Governing region, including Action Plan, Slovakia, 2017
 • Plan of socio-economic development of city Cadca till 2022 and outlook to the year 2025, City Office of Cadca, Slovakia, 2015 -2016
 • Strategy of Using Cultural and Historical Heritage of Banska Stiavnica city (on the List of UNESCO World Heritage) for Tourism Development, City Office of Banska Stiavnica, Slovakia, 2012
 • Common Strategy of Environmental Conservation and Landscape Development in Cadca and Mosty u Jablukov
 • Stav rozvoja turizmu v okrese Banská Štiavnica a možnosti jeho rozvoja. Spracované pre Ministerstvo hospodárstva SR, 2010
 • Územný generel CR Žilinského kraja. Spoluúčasť na riešení, textová správa. VÚC Žilina, 2008
 • Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja turistickej obce Oščadnica. Obecný úrad Oščadnica, 2007 - 2008
 • Štúdia realizovateľnosti a odborná pomoc pre podporu rozvoja turizmu v oblasti  oblasti vodného diela Gabčíkova - realizácia v kooperácii s talianskym partnerom A.T.P. s.r.I., spoluúčasť na riešení. Ministerstvo hospodárstva SR, 2005 - 2006
 • Program rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom samosprávnom kraji. Bratislavský samosprávny kraj, 2005
 • Koncepcia rozvoja Bratislavskej informačnej služby. Magistrát hl. mesta SR, 2003
 • Regionalizácia cestovného ruchu v SR. Ministerstvo hospodárstva SR, 2002 - 2003
 • Zhodnotenie vybraných okruhov Národného plánu rozvoja cestovného ruchu. Spoluúčasť na riešení. Ministerstvo hospodárstva SR, 2002
 • SWOT analýza CR a definovanie priorít za cestovný ruch pre Národný rozvojový plán. Ministerstvo hospodárstva SR, 2002
 • Národný program rozvoja CR. Ministerstvo hospodárstva SR, 2000
 • Koncepcia územného rozvoja Slovenska. Subdodávka - spracovanie časti turizmus pre AUREX, 2000
 • Možnosti ekologicky vhodného a trvalo udržateľného rozvoja turizmu. BPO pri MŽP, 1997
 • Koncepcia rozvoja CR v meste Košice. Magistrát mesta Košice, 1995
 • Program a stratégia rozvoja turizmu pre viaceré regióny Slovenska (Poprad, Nové Zámky, Martin, Spiš, Horné Považie, Kysuce) a mestá (Bratislava, Košice), 1992-1999
 • Master plán rozvoja cestovného ruchu v Žilinskom kraji. V spolupráci s JTC, 1998
 • Tendencie rozvoja cestovného ruchu a rekreácie na území Bratislavy. Magistrát hl. Mesta Bratislavy, 1997
 • Riešenie vybraných problémov rozvoja turizmu v lokalitách Horného Považia a Kysúc. RRA Žilina, 1996
 • Koncept rozvoja turizmu na Slovensku - v spolupráci s ATC Austria, národný koordinátor, MHSR, 1994
 • Zámery rozvoja cestovného ruchu na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva SR, 1994
 • Slovensko a jeho rozvojové možnosti v turizme. Ministerstvo hospodárstva SR, 1994
 • Stratégia rozvoja cestovného ruch v SR. Ministerstvo hospodárstva SR, 1994
 • Marketingová štúdia pre rozvojový projekt Strediska cestovného ruchu Liptovská osada. YVEX, s.r.o. Bratislava, 2009
 • Market Feasibility Study of Hotel**** Jánské Lázně (Trhová studie realizovatelnosti Hotelu****, Jánské Lázně ). Black Waterhouse Ireland, 2004-2005
 • Aktívny zahraničný cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1994 -2001, 2002 – 2005. Empirický sociologický výskum a štatistické zisťovanie niektorých charakteristík zahraničných návštevníkov pre účely ďalších marketingových analýz a medzinárodných porovnaní. Ministerstvo hospodárstva SR, 1994-2005
 • Cestovanie a dovolenkové aktivity populácie SR. Empirický sociologický výskum. Ministerstvo hospodárstva SR, 1992 - 2000, 2004
 • Marketingová štúdia pre hotelové zariadenie Družstevného ústavu vzdelávania, a.s. Kaštieľ Mojmírovce. Družstevný ústav vzdelávania a.s. Mojmírovce, 2001
 • Marketingová a ekonomická štúdia Olympic centrum Senec. CBS PHARE projekt, 2000
 • Marketingová analýza trhov pre produkty Tatra Thermal, a.s. Spracované pre Tatra Thermal, a.s., v spolupráci s TRI Anglicko, 2000
 • Domáci a výjazdový zahraničný cestovný ruch populácie Slovenska v roku 1998. Spracované pre Österreich Werbung, 1999
 • Výjazdový zahraničný cestovný ruch na Slovensku (cestovanie a dovolenky slovenských občanov v Českej republike), (empirická sonda). Spracované pre Českú centrálu cestovného ruchu, 1994
 • Dovolenkový potenciál Slovenska z pohľadu Rakúska (empirická sonda spracovaná v rámci Rakúsko - slovenského marketingového projektu v spolupráci s firmou ATC Viedeň), 1993 a 1994
 • Cestovanie a dovolenky slovenských občanov v Rakúsku (empirická sonda), spracované pre Österreich Werbung, 1994
 • Pasívny zahraničný cestovný ruch na Slovensku (empirická analýza). Spracované pre Österreich Werbung, 1993
 • Postoje a správanie populácie Slovenska v turizme (empirický sociologický výskum), 1990
 • Opportunity Study for Tourism Development in the National park of Poloniny Mountains, Convivencia, Slovakia, 2015 – 2016
 • Opportunity to support tourism development by tax system and contribution to social payments, Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the SR, 2015
 • Pre-feasibility study for reconstruction of Mediaval Fortress Slavonski Brod, City Office of Slavonski Brod, Croatia, 2012
 • Predbežná feasibility štúdia využitia pozemkov v katastrálnom území Tatranská Lomnica. ZILLION, a.s., Bratislava. 2007-2008
 • Podnikateľské plány a ekonomické posúdenie viacerých hotelov a centier turizmu: Nižná Boca, hotel Litvor Štrbské Pleso, hotel Mier Račková dolina, kaštieľ Turčianska Štiavnička, lanovku Witov – Oravice, penzión Slovan a penzión Dobromila Trenčianske Teplice, hotel Panda Horný Smokovec a iné, 1992 - 2001
 • Výskum výdavkov zahraničných návštevníkov so zameraním na nákupnú turistiku a možnosti zavedenia refundácie DPH na Slovensku. Fond na podporu zahraničného obchodu, 1998
 • Ekonomická výhodnosť a kvantifikácia potenciálnych prínosov exportu z maloobchodu. Fond na podporu zahraničného obchodu, 1998
 • Návratnosť investícií v cestovnom ruchu. Ministerstvo hospodárstva SR, 1997
 • Ekonomicko-finančná expertíza lyžiarskeho strediska Plejsy. Investičná a rozvojová banka, 1994
 • Ekonomicko-finančná expertíza lyžiarskeho strediska Jahodná. Investičná a rozvojová banka, 1994
 • Ekonomická a marketingová analýza hotelovej siete Sorea. SOREA, 1993
 • Oceňovania podnikov a zariadení:
  • SKI Jasná, a.s.
  • hotel Forum Bratislava
  • hotel Kyjev Bratislava
  • hotel Devín Bratislava
  • hotel Tatra Bratislava
  • hotel Magnólia Piešťany
  • spoločnosť Karpatia
  • kaštieľ Mošovce
  • Interhotel Tatry - hotelová sieť s 15 hotelmi a inými zariadeniami
  • a mnohé iné.
 • Evaluation of impact of Priority Axis 3 “Business competitiveness” of the Operational Programme Competitiveness and Cohesion 2014-2020, Croatia, Ministry of Regional Dvelopment and EU Fundsof the Croatia, ECORYS/ Methods and Planning, 2018 -2019
 • Effective and efficient delivery of European Structural and Investment Funds investments – Exploring alternative delivery mechanisms, EC/EY/Methods and Planning, 2016 – 2017
 • The use of new provisions during the programming phase of the European Structural and Investment (ESI) Funds, EC DG Regio/ICE/Altus/Methods and Planning, 2015
 • Budget and EU Funds, their utilisation in practise – presentation of good experience from Slovakia, Ministry of Foreign Affairs of Bosna-Herzegovina/ODA/Euroformes, 2011
 • Rozvoj inštitucionálnych kapacít pre riadenie povstupových štrukturálnych fondov EÚ. Ústredný štátny úrad pre stratégiu a koordináciu EU fondov. Leader C&M, spoluúčasť na riešení, 2008 - 2010
 • Projekt Pipeline pre IPA/EU SF. Ústredný štátny úrad pre stratégiu a koordináciu EU fondov Chorvátsko. Leader SAFEGE, spoluúčasť na riešení, 2009
 • Projektový zámer na predloženie spoločného česko-slovenského projektu zameraného na vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu v rámci OP cezhraničnej spolupráce ČR – SR 2007 - 2013. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Česká republika, 2009
 • Evaluace projektů MMR v OP RLZ – Opatření 4.2 (v rámci projektu Zkvalitnění profesní přípravy a vzdělávání v cestovním ruchu). Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Česká republika, 2008
 • Hodnotiaca správa za opatrenie 1.4. Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie v rámci Hodnotenia jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2. Spoluúčasť na riešení s Consulting Associates, s.r.o., 2008
 • Hodnotiaca správa za opatrenie 1.3. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie v rámci Hodnotenia jednotného programového dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2. Spoluúčasť na riešení s Consulting Associates, s.r.o., 2008
 • Prístupy malých a stredných podnikov ku kvalite v potravinárstve, turizmu a maloobchode v Bulharsku, Česku, Rumunsku a na Slovensku. Koordinátor projektu. Spracované pre Cedefop, 2007-2009
 • Strategický a finančný plán, príprava projektov a manažment implementácie pre financovanie z fondov EU. S.C.SATURN S.A., Timisoara, Rumunsko, 2007 - 2008
 • Horizontálne vzdelávanie pre štrukturálne nástroje. V spolupráci s ECO Belgicko, spoluúčasť na riešení. Ministerstvo verejných financií Rumunsko, 2007
 • Posilnenie regionálnych a miestnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov - vzdelávanie manažérov, lektorov a konečných príjemcov, príprava učebných publikácií. V spolupráci s Euroformes a C & M, spoluúčasť na riešení. MVRR SR, 2005 - 2006
 • Twinningový projekt Federálneho ministerstva hospodárstva a práce SRN „Rozvoj informačnej základne CR prostredníctvom vytvorenia siete turistických informačných kancelárií na Ukrajine“ . V spolupráci s BWI, spoluúčasť na riešení. Štátny úrad pre cestovný ruch Ukrajiny, 2005
 • Technická asistencia pre Grantovú schému rozvoja cestovného ruchu 2003 – školenie manažérov, hodnotiteľov, hodnotiace komisie, každodenný koačing pri implementácii. Spoluúčasť na riešení. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikanie, 2005
 • PHARE Grantová schéma rozvoja CR, FM 2002 - prípravy výzvy, informačná kampaň, tréning hodnotiteľov, hodnotiacej komisie, tímu zodpovedného za implementáciu schémy, benchmarking, vypracovanie odporúčaní pre budúcnosť. V spolupráci s ECO Belgicko, spoluúčasť na riešení. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, 2003 - 2004
 • Technická asistencia pre Grantovú schému rozvoja CR 2002. V spolupráci s ECO Belgicko, spoluúčasť na riešení. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, 2003
 • JORDES + Spoločná stratégia rozvoja regiónu Viedeň - Bratislava - Gyor, časť cestovný ruch, PHARE CBS projekt, program INTERREG III A. MŽP SR, SAŽP, 2002 - 2003
 • Pilotná grantová schéma pre rozvoj turizmu na Slovensku, technická asistencia - PHARE Projekt. V spolupráci s GHK, Veľká Británia. Ministerstvo hospodárstva SR 2000, 2001
 • PHARE CBC Cezhraničná komunikácia – fáza 2, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko. Spoluúčasť na riešení. KÚ Bratislava, 2000
 • PHARE CBC Strategický rámec pre cezhraničnú spoluprácu - Rozvoj v trilaterálnom regióne Rakúsko, Maďarsko a Slovensko. Spoluúčasť na riešení. KÚ Bratislava, 1999
 • Trilaterálna CBC spolupráca SR, MR a Rakúsko - Cykloturistické trasy s medzinárodným prepojením Slovenska, Rakúska a Maďarska (Dunajská a Moravská cyklotrasa). Realizačný CBC Phare projekt. Spracovanie štúdie a management projektu (zabezpečenie realizácie - asfaltovanie, značenie, osadenie prístreškov a pod.). Úrad vlády SR, 1999
 • Stratégia rozvoja dopravy v Bratislavskom regióne - časť cykloturistika. PHARE projekt. Ministerstvo dopravy, ciest a komunikácií, 1997
 • Regionálny rozvoj turizmu v regióne Bocká Dolina - lyžiarske stredisko Rovná Hoľa. Veľký individuálny projekt realizovaný v dvoch fázach, financovaný z programu PHARE. Spracované pre Ministerstvo hospodárstva SR a OcÚ Vyšná a Nižná Boca, spoluúčasť na riešení, 1995, 1997
 • Budovanie Infraštruktúry na podporu cestovného ruchu v Stredisku Veľká Rača – Oščadnica/Zelený park. Vypracovanie žiadosti, osnovy, rozpočtu a potrebnej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF EU. Obec Oščadnica, 2004
 • Modernizácia kúpeľov Dudince zameraná na zvýšenie kvality a atraktívnosti ponúkaných služieb. Vypracovanie žiadosti, osnovy, rozpočtu a potrebnej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF EU. Vypracované pre M.A.S. Global, 2004
 • Prestavba LD Hviezdoslav Štrbské Pleso na Grand Hotel***** Kempinsky. Vypracovanie žiadosti, osnovy, rozpočtu a potrebnej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF EU. Vypracované pre M.A.S. Global, 2004
 • Športovo-rekreačné centrum Hodrušská dolina pri Banskej Štiavnici. Vypracovanie žiadosti, osnovy, rozpočtu a potrebnej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF EU. Vypracované pre M.A.S. Global, 2004
 • Infraštruktúra pre rozvoj cestovného ruchu v kúpeľnej obci Brusno. Vypracovanie žiadosti, osnovy, rozpočtu a potrebnej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF EU. Obec Brusno, 2008
 • Modernizácia zariadenia na spracovanie drevnej hmoty v spoločnosti Fracho Oščadnica. Vypracovanie žiadosti, osnovy, rozpočtu a potrebnej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF EU. Fracho s.r.o., 2006
 • Modernizácia a rozšírenie cestného spojenia Oščadnica - Vreščovka (SR) / Bór (PL) - slovenská časť prepojenia. CBS PHARE projekt, INTERREG III A, PL- SR. Vypracovanie žiadosti, osnovy, rozpočtu a potrebnej dokumentácie k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF EU. Obec Oščadnica, 2005
 • Agroturistické zariadenie Biely kôň, Veľká Paka, lokalita Vlky. Financovanie z programu SAPARD. Spracované pre podnikateľský subjekt, 2003
 • Methodology of the development of cultural thematic routes, Slovak House of Centrope, Slovakia, 2017
 • Assessment of Tourism Impact on Environment in Slovakia, Slovak Environment Agency, 2015 – 2016
 • Innovative Transfer of Entrepreneurial and Business Skills in the Tourism Sector, Bulgaria, University of World and National Economy, 2013 – 2015
 • Transfer of international experience and best practises for new SMEs in the field of tourism and related services funded by EU” PVM, Czech Republic, 2012 – 2014
 • Quality services and information – well-developing tourist region CBC project, SK-CZ, 2010 -2011
 • Slovakia Tourism 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2005. Ministerstvo hospodárstva SR, 1996 – 1999, 2002, 2006
 • Vypracovanie textov do publikácie „Atlas turistických zaujímavostí“. VKÚ, Harmanec, 2005
 • Danube Sales Manual. Ministerstvo hospodárstva SR, 2003
 • Analýza a porovnanie legislatívneho rámca a ochrany prírody na úrovni EÚ a v SR. ETE Nemecko, 2002
 • Analýza existujúcich možností kofinancovania environmentálnych projektov zo zahraničných a domácich fondov. Spracované pre The Association Ecological Tourism in Europe, Bonn - Nemecko, 2002
 • Podpora trvalo udržateľného rozvoja turizmu vo východnej a strednej Európe. Demonštračný model aplikovaný na prírodné a kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice. Spoluúčasť na riešení. Spracované pre The Association Ecological Tourism in Europe, Bonn - Nemecko, Slovenskú agentúru životného prostredia, MÚ Banská Štiavnica, , 2002
 • Financovanie združení turizmu (regionálne a miestne) vo vybraných štátoch Európy a zhodnotenie vhodnosti pre SR. Ministerstvo hospodárstva SR, 2001
 • Technologies for Freetime v oblasti turistického priemyslu za účelom účasti vo výskumno-vývojových projektoch EU, v spolupráci s BIC Bratislava, 2001
 • Prezentačný materiál o vývoji a výsledkoch cestovného ruchu na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva SR 2001
 • Sieť hradov a zámkov v strednej Európe. V spolupráci s F.I.P.E, Francúzsko, národný koordinátor projektu, 1994-2001
 • Lyžiarske strediská (mapa a informácie) - v spolupráci s Vojenským kartografickým ústavom, Harmanec - spracovanie textovej časti. VKÚ Harmanec, 1997 a 1999
 • Cestovný ruch - prehľad štatistických údajov. Ministerstvo hospodárstva SR, 1995-1999
 • Autom po Slovensku (automapa a informácie) - v spolupráci s Vojenským kartografickým ústavom, Harmanec - spracovanie textovej časti. VKÚ Harmanec, 1998
 • Mapa turistických zaujímavostí - v spolupráci s Vojenským kartografickým ústavom, Harmanec - spracovanie textových častí k 10 regiónom Slovenska. VKÚ Harmanec, 1996
 • Lokálne a regionálne združenia turizmu - príručka v kooperácii s Fischer & Partner, 1995
 • Služba zákazníkovi a marketing, príručka pre podnikateľov v CR - príručka. Program UNDP, 1995
 • Management, financovanie a možnosti investícií v CR - príručka. Program UNDP 1995
 • Rozvoj turizmu v regióne Žilina a zakladanie združení cestovného ruchu (Terchová, Rajecké Teplice, Zázrivá) - realizačný projekt. Ministerstvo hospodárstva SR, 1994 - 1995
 • Štúdia rozvoja rekreačného areálu Zlaté piesky, 1994
 • Východisková situácia regiónov Slovenska pre rozvoj cestovného ruchu. Spracované pre Centrum strategických štúdií, 1993
 • Cestovný ruch na Slovensku - súčasný stav a perspektíva. 1993