Naše služby poskytujeme verejnému i súkromnému sektoru, ministerstvám, mestám, obciam, združeniam, súkromným firmám predovšetkým v týchto oblastiach:

koláčový graf
 • národné, regionálne a lokálne stratégie a koncepcie rozvoja turizmu
 • rozvojové programy, master plány pre strediská, rekreačné obce, zariadenia a firmy v turizme, odborná pomoc pri ich realizácii
 • stratégia úspešnosti turistických produktov
 • projekty trvalo udržateľného rozvoja turizmu
 • analýzy vývojových trendov v turizme - dopytovej a ponukovej stránky a ich vplyv na jednotlivé formy turizmu, regióny a predovšetkým firmy
 • spracovanie plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre regióny a obce
 • technické a environmentálne štúdie rozvoja turizmu
 • marketingové analýzy, marketingové stratégie, trhové analýzy na celoslovenskej, regionálnej, lokálnej i firemnej úrovni
 • marketingové poradenstvo, marketingové plánovanie pre firmy
 • marketingový empirický výskum na celoslovenskej i regionálnej úrovni
 • výskum a analýza dopytu služieb v turizme
 • prieskum trhu, segmentácia, analýzy konkurencie, spotrebiteľské chovanie v turizme
 • stratégia a akčné plány uvádzania na trh nových produktov
 • marketing a manažment turistickej destinácie
 • vyhodnocovanie investičných zámerov (feasibility study a pre-feasibilty study) opportunity study
 • podnikateľské plány pre podniky a zariadenia v cestovnom ruchu
 • podnikanie v turizme - ekonomické a finančné analýzy firiem
 • stanovenie cien na základe trhovej analýzy pre hotely a turistické zaradenia
 • business plány pre podnikateľské zámery
 • prepočty ekonomickej návratnosti investícií
 • podnikové riadenie, problematika manažmentu podnikov cestovného ruchu
 • spôsob financovania investície - vytváranie štruktúry zdrojov na investičné projekty
mapa SR
 • vedenie a organizovanie tímov najmä pre projekty vyžadujúce odborníkov z rôznych oblastí
 • realizácia projektov, inžiniering pre niektoré typy projektov
pilotná grantová schéma
 • technická asistencia pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EU (programovanie, implementácia, monitorovanie, evaluácia)
 • poradenská činnosť pri spracovaní projektov a možností získania podpory zo štrukturálnych fondov a iných finančných zdrojov
 • príprava projektov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok z predvstupových, štrukturálnych fondov a iných zdrojov EU
 • medziregionálna a cezhraničná spolupráca v cestovnom ruchu
 • konzultačné, poradenské a tréningové služby rozvoja ľudských zdrojov
 • vzdelávanie v cestovnom ruchu
 • spolupráca verejného a privátneho sektora
 • pomoc pri formovaní kooperácie v turizme, na miestnej a regionálnej úrovni, vrátane jej inštitucionalizácie