PROFIL

Ústav turizmu, s.r.o. najskúsenejšia odborno-konzultačná firma v oblasti poradenstva cestovného ruchu na Slovensku, od roku 1992 akciová spoločnosť, od roku 1996 vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným, spoločníci firmy sú fyzické osoby. Ústav turizmu, s.r.o. je pokračovateľom Výskumného ústavu cestovného ruchu založeného v roku 1965.

PRUŽNÁ, EFEKTÍVNA A VYSOKO KVALIFIKOVANÁ PORADENSKO-KONZULTAČNÁ SPOLOČNOSŤ ORIENTOVANÁ NA POTREBY TRHU V OBLASTI TURIZMU A REGIONÁLNEHO ROZVOJA.

S dlhoročnými skúsenosťami s podpornými programami EU (PHARE, Štrukturálne fondy, Kohézny fond) ako aj s inými medzinárodnými projektami (technická asistencia, tréningy, evaluácia, hodnotenie projektov)

S tímom stálych odborníkov špecializovaných na oblasť ekonomiky, marketingu, rozvojových projektov, organizáciu a financovanie turizmu, EU fondy a regionálny rozvoj.

V závislosti od konkrétnych potrieb jednotlivých projektov firma externe spolupracuje s mnohými vysoko kvalifikovanými odborníkmi - má stálu sieť osvedčených externých spolupracovníkov z rôznych oblastí na Slovensku i v zahraničí

Dlhodobo spolupracuje s renomovanými partnerskými firmami v zahraničí (najmä vo Francúzsku, Grécku, Írsku, Veľkej Británii).

Ústav turizmu, s.r.o. má, respektíve v minulosti mal zastúpenie v rôznych odborných a vedeckých organizáciách:

  • SACR - rada expertov
  • Rada pre cestovný ruch pri MH SR
  • Vedecká rada Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Vedecká rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
  • Poradný výbor pre CR pri NRSR
  • Prípravný výbor medzinárodných konferencií o CR - odborný garant