Ústav turizmu, s.r.o. založili dvaja spoločníci

Ing. Pavol Weiss, CSc.

absolvent Ekonomickej univerzity, člen poradných orgánov pre turizmus, redakčných rád odborných časopisov a vedeckých rád. Skúsenosti s tvorbou a riešením strategických dokumentov, marketingu, ekonomicko-finančných analýz a štúdií, manažmentom a organizáciou turizmu. Okrem toho regionálny rozvoj, predvstupové a štrukturálne nástroje EÚ na úrovni programov (programovanie, implementácia, monitoring a evaluácia) ako aj projektov (príprava projektov a ich implementácia). Bohaté zahraničné skúsenosti.

Pavol Weiss
 

Marta Krivá, CSc.

absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Od roku 1980 pracuje v oblasti turizmu. Venuje sa problematike výskumu trhu v turizme, analýzam vývojových trendov v turizme, empirickým sociologickým výskumom v oblasti turizmu, marketingovým analýzam a stratégiám na celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovni. Skúsenosti s prípravou projektov financovaných zo zdrojov EU.

Marta Krivá